[1]
ไล้สุวรรณชาติ ป. ., เอื้อมณีกูล น. . ., และ เผ่าวัฒนา อ. . ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของเยาวชนกลุ่มชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 177–189, ส.ค. 2020.