[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “กองบรรณาธิการ”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 2, ส.ค. 2020.