[1]
จิตต์อนันต์ ม. ., โสมะนันทน์ ว. ., จิตต์อนันต์ ส. ., ลลิตผสาน อ. ., และ ขำอิน ส. ., “การพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘เพื่อนจากใจ’ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”, JBCN_Bangkok, ปี 37, ฉบับที่ 3, น. 290–303, ต.ค. 2021.