[1]
สีหะวงษ์ ส. . . . ., คติชอบ ณ. . ., จันทะโคตร อ. . ., สิงหะวาระ . พ. ., และ สร้อยคำ ป. . ., “ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่ง ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี”, JBCN_Bangkok, ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 182–191, ส.ค. 2021.