[1]
พลประทีป ป. ., เอื้อมณีกูล น. ., และ เผ่าวัฒนา อ. ., “โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการถูกข่มเหงรังแกในวัยรุ่นชายตอนต้น”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 164–176, เม.ย. 2020.