[1]
ด้วงกลัด ก. ., ลาภวงศ์วัฒนา ป. ., และ ชาญสาธิตพร ณ. ., “โปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 66–83, เม.ย. 2020.