[1]
ภูริพันธุ์ น. ., กาศสกุล อ. ., และ พละวุฑิโฒทัย ณ. . ., “ผลลัพธ์ของการพัฒนาการใช้ Sepsis Protocol Checklist Lerdsin Hospital”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 12–21, เม.ย. 2020.