[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “บทบรรณาธิการ”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2020.