[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “บทบรรณาธิการ”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 3, ธ.ค. 2019.