[1]
ธรรมรักษา พ. และ เผ่าวัฒนา อ., “ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 212–223, ธ.ค. 2019.