[1]
ชมภูมิ่ง ว., “ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 199–211, ธ.ค. 2019.