[1]
ดวงจินดา อ., ศรีธราพิพัฒน์ ป., อินจีน จ., และ มั่นฟัก ป., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในบริบทพื้นที่จังหวัดชัยนาท”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 60–73, ธ.ค. 2019.