[1]
ก้านศรี จ., มาลัย ช., บูรณะเรข ศ., และ บุษบก อ., “การศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดชัยนาท”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 24–33, ธ.ค. 2019.