[1]
เหมือนนาดอน ร., ติรไพรวงศ์ ย., ศรีชัยรัตนกูล เ., และ ยุทธยง ส., “การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 2, เม.ย. 2019.