[1]
ยงยิ่ง ป., เทียนถาวร ว., ตันวัฒนกุล ว., เต๊ะขันหมาก ก., ใจดี พ., and เชาวน์นิยม ว., “The Model development of Districts’ Health Systems on the Thailand-Laos Border”, JHNR, vol. 35, no. 2, May 2019.