[1]
ศรเกษตริน อ., ศรียะศักดิ์ อ., เกตุอินทร์ ว., และ รองเมือง ด., “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 2, พ.ค. 2019.