[1]
โจมแพง ย., กอเจริญยศ จ., and โคตพรม จ., “The Innovation of JVP”, JHNR, vol. 35, no. 2, Apr. 2019.