[1]
โจมแพงย., กอเจริญยศจ., and โคตพรมจ., “The Innovation of JVP”, JHNR, vol. 35, no. 2, Apr. 2019.