[1]
ไพรบึง ด., เกิดมงคล พ., อำนาจสัตย์ซื่อ ข., and รวิวรกุล ท., “The Effect of a Coping Enhancing Program among Diabetic Elderlies”, JHNR, vol. 35, no. 2, May 2019.