[1]
ไพรบึง ด., เกิดมงคล พ., อำนาจสัตย์ซื่อ ข., และ รวิวรกุล ท., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 2, พ.ค. 2019.