[1]
ติยะวิสุทธิ์ศรี ช., เหมทานนท์ ภ., and ลิ้มกมลทิพย์ ส., “Nurse’s Roles in Neonatal Palliative Care”, JHNR, vol. 35, no. 2, May 2019.