[1]
ศรีคล้อ ม., อยู่ใจเย็น ม., และ ศรีอมรรัตนกุล ธ., “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 239–251, ก.พ. 2019.