[1]
นิโรธนันท์ อ., ปรัชญพฤทธิ์ อ., และ เมธาคุณวุฒิ ป., “การประเมินความต้องการจำเป็นของการเป็นวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติ ในประเทศไทย”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 187–198, ก.พ. 2019.