[1]
มั่งสุข ณ. และ ปราบภัย ส., “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลด ความรุนแรงอาการผลข้างเคียงจากการรับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 142–152, ม.ค. 2019.