[1]
ทีอุทิศ ว., คุณทรงเกียรติ ว., และ ด้วงแพง ส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำกัดโซเดียม ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 120–129, ม.ค. 2019.