[1]
วงศ์สวัสดิ์ ป., ศุภเมธาพร ป., และ หอยรัตน์ ป., “ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่อง เพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 86–98, ม.ค. 2019.