[1]
โภคพัชญ์ภูเบศ ส., ธนัฐธีรกุล ช., และ เรืองวรบูรณ์ ส., “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 71–85, เม.ย. 2019.