[1]
โพธิ์แสน ร., เจริญสันติ จ., และ ศุภวิทิตพัฒนา บ., “ความเครียดที่เฉพาะกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญความเครียดในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 59–70, เม.ย. 2019.