[1]
ศรีกัน ป., ทาทาน ส., ศรีจันทร์พาล ว., และ ปิ่นสกุล ช., “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง พฤติกรรมการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง และปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา”, JBCN_Bangkok, ปี 34, ฉบับที่ 3, น. 21–33, ธ.ค. 2018.