[1]
ติรไพรวงศ์ ย. และ ออมสิน ก., “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: แนวทางการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน”, JBCN_Bangkok, ปี 34, ฉบับที่ 2, น. 164–172, ส.ค. 2018.