[1]
อนนท์รัตน์ ก. และ ทองจันทร์ จ., “การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล”, JBCN_Bangkok, ปี 34, ฉบับที่ 2, น. 154–163, ส.ค. 2018.