[1]
เลาะหะนะ ส., สินสุกใส น., และ พาหุวัฒนกร ว., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 สัปดาห์ ในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก”, JBCN_Bangkok, ปี 34, ฉบับที่ 2, น. 36–47, ส.ค. 2018.