[1]
วิเชียรประภา อ., “การจัดการตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จ”, JBCN_Bangkok, ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 150–156, ม.ค. 2018.