[1]
พลพินิจ ป., ดีนาน อ., และ เดียวอิศเรศ ว., “ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่จัดการโดยพยาบาลต่อการรับประทานยาในผู้ป่วยหลังเกิดกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม”, JBCN_Bangkok, ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 105–116, ม.ค. 2018.