[1]
เล้าหศิริวงศ์ ว., พาจันทร์ ธ., สระทองหน ว., และ พิทักษานุรัตน์ ส., “พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่ทำงานในระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จังหวัดขอนแก่น”, JBCN_Bangkok, ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 23–34, ม.ค. 2018.