[1]
เชื้อคำ ป., เผ่าวัฒนา อ., และ เที่ยงธรรม ว., “ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ได้”, JBCN_Bangkok, ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 130–141, ม.ค. 2019.