[1]
วงศ์ใหญ่ ส., อรดิษฐ์ อ., และ นะแส จ., “โรคเบาหวานกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 158–165, ธ.ค. 2017.