[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., สาลีกุล ส., อภิสิทธิวาสนา น., และ เทียมหมอก ม., “การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้าเพื่อการตายดี”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 138–145, เม.ย. 2018.