[1]
สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ น., เฮงอุดมทรัพย์ ภ., วัฒนสินธุ์ ด., และ ประทุมศรี เ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 47–58, ธ.ค. 2017.