[1]
เอกธรรมสุทธิ์ ช., ทวีสุข ป., และ ช้อยจอหอ ร., “การพัฒนารูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกโดยใช้ OSCE วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 27–37, ธ.ค. 2017.