[1]
ศรเกษตริน อ., กัลกะ ส., จันทรา ร., และ รองเมือง ด., “ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 11”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 2, น. 101–110, ต.ค. 2017.