[1]
สร้อยชื่อ ม., เบญจกุล ศ., เก่งการพานิช ม., และ เก่งการพานิช ธ., “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแกว่งแขนโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุระดับต้นในกรุงเทพมหานคร”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 2, น. 73–83, ต.ค. 2017.