[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “สารบัญ”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2017.