วัฒนพงศ์สถิต พ., กังใจ ว. and สุ่มเงิน ช. (2016) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FACTORS RELATED TO HARDINESS AMONG ELDERLY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 32(3). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/86933 (Accessed: 26 November 2022).