ศักดา เ., เรืองสูง เ., วิทยพันธ์ ย., ศรเกษตริน อ. and กัลกะ ส. (2016) “ผลของการให้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ ชุมชนโพหวาย THE EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAMS FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT PHO WAI PRIMARY CARE UNIT”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 32(1). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64276 (Accessed: 6 December 2022).