ดือขุนทด จ., โสมานุสรณ์ ส. and กังใจ ว. (2016) “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการผ่อนคลายโดยการฟังดนตรีธรรมะร่วมกับสุวคนธบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุEFFECT OF PROMOTING RELAXATION PROGRAM BY USING DHARMA MUSIC AND AROMATHERAPY FOR SLEEP QUALITY OF ELDERLY IN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT CENTER FOR OLDER”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 32(1). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64272 (Accessed: 26 November 2022).