ภูศรี เ. and เกิดมงคล พ. (2013) “ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอมเฟตามีน”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 28(1). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4845 (Accessed: 1 December 2022).