เพียรพิจารณ์ อ. (2013) “หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 27(3). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4834 (Accessed: 31 January 2023).