ธรรมรักษา พ. (2013) “ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 27(3). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4833 (Accessed: 2 February 2023).