ศิริพรกิตติ น., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. (2013) “ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 27(3). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4827 (Accessed: 6 December 2022).