กอบกิจสุมงคล ก., เอื้ออารี เ., วรอาคม อ. and แสนเจริญสุทธิกุล น. (2013) “ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 27(3). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4824 (Accessed: 2 February 2023).